Co dalej ze sprawami gospodarczymi?
Wszystko wskazuje na to, że niebawem sprawy gospodarcze znikną z sądów. Sejm bowiem przyjął brzmienie ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zakładającą między innymi zniesienie odrębnych spraw gospodarczych uregulowanych obecnie w art. 4791 - 47927 k.p.c.

Oznacza to, że sprawy gospodarcze będą rozpoznawane według wpływu spraw do sądu, tak jak inne sprawy cywilne. Przedsiębiorca nie będzie mógł liczyć na priorytetowe potraktowanie jego sprawy, a co za tym idzie wydłuży to w czasie wydanie wyroku. Warto jest pamiętać o tym jak ważny w obrocie gospodarczym jest czas. W tego typu sprawach szybkość działania jest w stanie nie tylko zapewnić przedsiębiorcy możliwość wyegzekwowania od dłużnika zasądzonych kwot, ale co najważniejsze może uratować firmę przed bankructwem.

Temu celowi służą obowiązujące przepisy procedury cywilnej w sprawach gospodarczych wprowadzające prekluzję dowodową i zaostrzające wymagania formalne wobec stron.

Wreszcie warto również zwrócić uwagę na to jak obszerne i ciekawe orzecznictwo wykształciło się na podstawie ww. przepisów od czasu ich wprowadzenia w życie w 2007 roku.

Z ciekawszych zmian jakie są proponowane w procedurze cywilnej, wspomnieć należy o wprowadzeniu zasady, iż wniesienie apelacji do sądu drugiej instancji uważane będzie za czynność w skuteczną czy też wydłużeniu z tygodnia do dwóch tygodni terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Przepisy ustawy w znacznej większości zaczną obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw (wyjątek dotyczy zmiany związanej z implementacją art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/52/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. dotyczącej niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych).

Monika Nozdrzykowska
ADWOKATPodstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)


Zakres działań:
Klienci indywidualni:
 • Sprawy cywilne
 • Sprawy rodzinne
 • Sprawy opiekuńcze
 • Sprawy spadkowe
 • Sprawy karne i karno-skarbowe

Przedsiębiorcy:
 • Sprawy z zakresu prawa spółek handlowych
 • Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Prawo własności intelektualnej
 • Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Prawo administracyjne