Czy rodzice mogą odpowiedzieć przed sądem za klapsa?


Sytuacja z życia wzięta: duże centrum handlowe, matka z dzieckiem karcąca je klapsem, wokół przechodzi spora grupa osób, która z zaniepokojeniem obserwuje zachowanie opiekunów, gdzieniegdzie słychać słowa: "co też ta matka/ojciec wyprawia".

Warto zapytać a co na to prawo? Do niedawna, dokładnie do czerwca 2010r. w regulacjach prawnych nie funkcjonował przepis, który wprost odnosiłby się do zakazu krzywdzenia dzieci. Jednakże nowelizacją z dnia 10 czerwca 2010r., dodano do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 961, który stanowi, iż "osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych".

Mogłoby się wydawać, że jest to zupełnie nieprzydatna regulacja zwłaszcza z punktu widzenia wydarzeń dnia codziennego, z którymi zdarza nam się spotkać. Tymczasem, okazuje się, że przepis ten znalazł zastosowanie w konkretnej sprawie. Otóż, Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze oskarżył ojca o grożenie synowi pobiciem, a matkę o naruszenie nietykalności cielesnej malca poprzez wymierzenie mu klapsa. Jest to pierwsza tego typu sprawa obejmująca wymierzenie dziecku klapsa, jako formę karcenia małoletniego dziecka. Dotychczas, stanowisko Rady Legislacyjnej przy premierze rządu głosiło, że karcenie małoletnich przez rodziców czy opiekunów nie oznacza wcale bicia dzieci, a stosowanie przymusu jest niezbędnym elementem prawidłowego wychowania dziecka.

Dzięki powyższej zmianie, istnieje realna szansa, że liczba rodziców stosujących klapsy jak formę karcenia, ulegnie zmniejszeniu. Wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego tego typu regulacji powinno także skłonić osoby sprawujące władzę rodzicielską nad dziećmi do zastanowienia się czy nie warto poszukać skuteczniejszych metod wychowawczych aniżeli zwykłe tzw. "sprawianie dziecku lania".

Na koniec warto dodać, iż regulacja ta jest zgodna z regulacjami zawartymi w prawie międzynarodowym w szczególności z art. 7 i 24 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Monika Nozdrzykowska
ADWOKAT

Szczecin, dnia 03.12.2011r.

Podstawa prawa:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ze zm.),
3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

Foto: Hotfix.pl


Zakres działań:
Klienci indywidualni:
 • Sprawy cywilne
 • Sprawy rodzinne
 • Sprawy opiekuńcze
 • Sprawy spadkowe
 • Sprawy karne i karno-skarbowe

Przedsiębiorcy:
 • Sprawy z zakresu prawa spółek handlowych
 • Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Prawo własności intelektualnej
 • Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Prawo administracyjne