Zapis windykacyjny - najnowsza zmiana w prawie spadkowym
23 października 2011r. weszła w życie zmiana przepisów kodeksu cywilnego wprowadzająca między innymi tzw. zapis windykacyjny. Polega on na tym, że na mocy testamentu sporządzonego wyłącznie w formie aktu notarialnego, spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu już z chwilą otwarcia spadku.

W praktyce oznacza to uproszczenie postępowania spadkowego. Dzięki wprowadzonym zmianom testator ma swobodniejszą niż dotychczas możliwość dysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci, tzn. może w testamencie wskazać które konkretnie należące do niego składniki majątkowe nabędą z chwilą jego śmierci konkretne osoby (np. mąż – samochód, syn – mieszkanie, a córka – meble).

Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego?:
1) rzecz oznaczona co do tożsamości,
2) zbywalne prawo majątkowe,
3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Wprowadzona zmiana oznacza także, że już w momencie śmierci testatora konkretny składnik majątku otrzyma osoba na rzecz której zapis został uczyniony bez konieczności przeprowadzania, tak jak to miało miejsce dotychczas niekiedy długotrwałego postępowania spadkowego.

Poza zapisem windykacyjnym, nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadza także inne zmiany, m.in. wydłuża do 5 lat - od dnia ogłoszenia testamentu - przedawnienie roszczeń uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczeń spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń, a także do 5 lat – o dnia otwarcia spadku – przedawnienie roszczeń przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny.

Monika Nozdrzykowska
Adwokat


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
- ustawa z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 95, poz. 458)


Zakres działań:
Klienci indywidualni:
 • Sprawy cywilne
 • Sprawy rodzinne
 • Sprawy opiekuńcze
 • Sprawy spadkowe
 • Sprawy karne i karno-skarbowe

Przedsiębiorcy:
 • Sprawy z zakresu prawa spółek handlowych
 • Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Prawo własności intelektualnej
 • Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Prawo administracyjne