Oferta kancelarii adwokackiej SzczecinKLIENCI INDYWIDUALNI:

Sprawy cywilne:

 • o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki komunikacyjne, odszkodowania od jednostek świadczących usługi medyczne, sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej),
 • postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych (np sprzedaż, najem, zlecenie, dzieło, roboty budowlane, darowizna, dożywocie, renta itp.),
 • o naruszenie dóbr osobistych,
 • o ochronę danych osobowych,
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • postępowania o ustanowienie i zniesienie służebności,
 • postępowania o zniesienie współwłasności,
 • postępowania z zakresu prawa spółdzielczego,
 • sprawy wieczysto-księgowe,
 • doradztwo w zakresie zawierania umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości (w tym sporządzanie opinii prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości),
 • postępowanie w sprawach konsumenckich,
 • egzekwowanie należności pieniężnych i niepieniężnych,
 • postępowanie o wydanie rzeczy,
 • inne sprawy cywilne.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwody i separacje,
 • alimenty,
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • dochodzenie ojcostwa,
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o przysposobienie,
 • sprawy dotyczące nieletnich,
 • sprawy opiekuńcze (opieka, kuratela, rodzina zastępcza).

Sprawy spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • podział spadku (w tym połączony ze zniesieniem współwłasności),
 • zachowek,
 • inne sprawy spadkowe.

Sprawy karne i karno-skarbowe:

 • obrona oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w karze itp).

PRZEDSIĘBIORCY:

Sprawy z zakresu prawa spółek handlowych:

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji itp,
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, zmiana wysokości kapitału zakładowego itp,
 • sprawy dotyczące przekształcania spółek,
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian stanu prawnego,
 • sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądami wszystkich instancji,
 • postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy itp,
 • mobbing,
 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów z członkami władz spółek, kontraktów menadżerskich, umów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników
 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie spraw o nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych wraz z reprezentacją w postępowaniach przed organami rentowymi.

Prawo własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji:

 • postępowania z zakresu prawa własności przemysłowej i praw autorskich,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów z zakresu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych.

Prawo administracyjne:

 • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi
 • reprezentacja w postępowaniach sądowo - administracyjnych przed sądami wszystkich instancji,
 • sporządzanie pism związanych z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.
Zakres działań:
Klienci indywidualni:
 • Sprawy cywilne
 • Sprawy rodzinne
 • Sprawy opiekuńcze
 • Sprawy spadkowe
 • Sprawy karne i karno-skarbowe

Przedsiębiorcy:
 • Sprawy z zakresu prawa spółek handlowych
 • Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Prawo własności intelektualnej
 • Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Prawo administracyjne